SFS Smart Factory Solution

Quản trị nhà máy thông minh

SFS=ERP+MES+BI+SF

1. ERP: Enterprise Resource Planning (quản trị nguồn lực doanh nghiệp)
2. MES: Manufacturing Execution System (quản trị nhà máy)
3. BI: Bussiness Intelligent (BI (hay còn được gọi là trí tuệ doanh nghiệp) là một dạng công nghệ giúp doanh nghiệp hiểu biết về quá khứ, qua đó đưa ra quyết định, hành động và dự đoán tương lai)

 4. SF: Smart Finance = VAS +IFRS (kế toán kép). VAS: theo chuẩn kế toán Việt nam. IFRS: (International Financial Reporting Standards) được gọi là các chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế: dùng để bán cổ phần, gọi vốn đầu tư quốc tế.

Separate email addresses with a comma.

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN