CHUYỂN ĐỔI SỐ BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU?

Video giới thiệu


Trong video này sẽ giới thiệu tổng quan về chuyển đổi số và quản trị toàn diện cho doanh nghiệp.Trong video này sẽ giới thiệu tổng quan về chuyển đổi số và quản trị toàn diện cho doanh nghiệp.Trong video này sẽ giới thiệu tổng quan về chuyển đổi số và quản trị toàn diện cho doanh nghiệp.Trong video này sẽ giới thiệu tổng quan về chuyển đổi số và quản trị toàn diện cho doanh nghiệp.

1. Lộ trình triển khai chuyển đổi số

2. Cách lựa chọn nền tảng phù hợp cho doanh nghiệp bạn.

3. Cụm ứng dụng đóng gói theo chuyên ngành.

4. Kết nối với website thương mại điện tử

5. Kết nối với mobile app khách hàng thân thiết/ app DMS- phát triển thị trường

6. Kết nối phần mềm với thiết bị thông minh IoT.

7. Công cụ phân tích và dự báo


Discover more

Website thương mại điện tử

Website thương mại điện tử tích hợp dữ liệu với hệ thống quản trị.

Các thông tin đồng bộ với hệ thống quản trị:

+ Đơn hàng

+ Sản phẩm

+ Khách hàng

Discover more